למשרד ניסיון עשיר בליווי משפטי של פעילות עסקית במגזר הקיבוצי, על מגוון ענפיו. במסגרת זו, מעניק המשרד שירותים מקיפים לתאגידים מסחריים ומפעלים שונים במגזר הקיבוצי, המשתייכים לתחומי החקלאות המסורתית [גד"שים, שותפויות רפת וכו'] והמתקדמת [האבקה ביולוגית וכו'] וכן לתחומי התעשייה והשירותים. המשרד מעניק מענה משפטי לכלל הצרכים המיוחדים הנגזרים מהשתייכותם של התאגידים למגזר הקיבוצי, תוך התמחות, בין השאר, בממשק שבין עסקים וקהילה וביחסי העבודה המיוחדים לעבודת החבר בענפי הקיבוץ, הן במתכונת המסורתית והן במתכונת המקובלת בקיבוץ המתחדש. כמו כן, הידע והניסיון הרב של המשרד בתחום זה מאפשרים לו ללוות עסקאות השקעה במפעלים ובענפים בבעלות קיבוצים, תוך ייצוג לקוחותיו מול משקיעים בכירים מהארץ ומחו"ל.

 

למשרד ידע וניסיון בעבודה שוטפת מול הרגולטורים הנוגעים לפעילותם של עסקי המגזר הקיבוצי, ובכללם רשם האגודות השיתופיות, משרד החקלאות, לרבות הרשות המוסמכת לעניין שימוש בקרקע חקלאית במשרד החקלאות, רשות מקרקעי ישראל, הממונה על ההגבלים העסקיים, ורגולטורים נוספים.

 

בנוסף, למשרד ניסיון רב בליווי קיבוצים בעסקאות אנרגיה מתחדשת [סולארית וקו גנרציה] ובהתארגנות למתווה חלוקת חשמל[מחלק חשמל היסטורי].

 

בין השירותים המשפטיים הנרחבים שמעניק המשרד למגזר החקלאי ולקיבוצים ניתן למנות הקמה וליווי של תאגידים, לרבות אגודות שיתופיות מודרניות, ניהול מיזוגים ורכישות, ייעוץ בשינויים ארגוניים ומבניים, ליווי הפרטות, הקמת שותפויות חקלאיות, ניהול מחלוקות עם רשות מקרקעי ישראל בעניין השבת קרקעות, ליווי יזמות חברים ועוד. נוסף על כך, המשרד עוסק כעניין שבשגרה ברישום אגודות שיתופיות חדשות, בטיפול בתיקון תקנוני אגודות, בייעוץ לגבי מבנה ארגוני, ברישום שעבודים, בטיפול באגרות חוב משכנתאות ובהעברת שעבודים, בפירוק אגודות שיתופיות ובייעוץ שוטף לרשויות האגודה.